Forenklet begravelse

Enkel og påkostet gravferd


Prisoppsettet her omfatter «enkelt» og «påkostet» alternativ – det absolutt nødvendigste for vår medvirkning ved en gravferd og det påkostede. Formålet vil alltid være å gjennomføre en fullverdig gravferdsseremoni.

Total sum: vil kunne variere fra 19.550,– til over 100.000,– Sum byråets produkter og tjenester: 19.400,– til 62.150,–

Byråets mva-pliktige produkter og tjenester6.100,–37.450,–
AKiste
Billigste og dyreste på lager
4.500,-
32.000,-
BProgram (50stk)
Alternativ 1: Bruk av salmebøker / sangbøker
Alternativ 2: Sangfolder med kunstmotiv, Produksjon layout kr 1.700 — Trykking kr 5 pr. folder
Alternativ 3: Sangfolder med egne bilder enkel, Produksjon layout kr 2.500 — Trykking kr 5 pr. folder
Alternativ 4: Sangfolder med egne bilder avansert, Produksjon layout kr 3.000 — Trykking kr 5 pr. folder
0,–3.250,–
CUtstyr og lys til gravferdsseremonien0,-600,-
DAdministrasjonsomkostninger1.600,-1.600,-
Byråets mva-frie tjenester13.300,–24.700,–
AForberedelser og tilrettelegging
Samtale i hjemmet på kveldstid evt helg vil koste mer
3.000,-4.700,-
BNedlegging i kiste
Kostnaden faller bort når Karlsøy omsorgssenter er involvert
1.700,–1.700,–
CAssistanse ved gravferdsseremoni (1 mann evt 3 mann)
Kostnaden halveres ved BONORD-medlemskap (gjelder avdøde eller gravferdsansvarlig)
2.500,–5.000,–
DHenting av avdøde på institusjon evt hente i hjemmet på natt
Kostnaden dekkes av NAV når transport er stønadsberettiget
2.500,-8.300,-
D1Bårebil
m/ medhjelper vil koste mer
3.600,-5.000,-
D*Båretransport – over 20 km Distanse: Dødssted → Bårerom → Seremonisted → Gravsted

Egenandel, boets andel av transportkostnadene – Alle øvrige transportkostnader dekkes av NAV når transport er stønadsberettiget – Les mer om OFFENTLIG YTELSER på NAV sine sider.
2.473,-2.473,-
Eksterne produkter og tjenester150,-39.625,-
ADødsfallskunngjøring
Eksempel: høyde 150 mm
-Pr. spaltemillimeter (høyde) for annonse i «Nordlys»: 1 spalte kr 11 / 2 spalter kr 22 + mva
-Pr. spaltemillimeter (høyde) for annonse i «iTromsø»: Kostnadsfritt (levert ferdig til avisen)
0,–4.125,–
BBlomsterpynt på kisten
Eksempel 1: Tre roser
Eksempel 2: Stor kistedekorasjon, krans og hjerte
150,–12.000,–
CSolist
Eksempel 1: Ingen
Eksempel 2: Sangsolist med akkompagnement
0,–6.500,–
DMinnesamvær
Eksempel 1: Hjemme uten eksterne utgifter
Eksempel 2: Bespisning på hotell 60stk
0,–17.000,–

 

– Merverdiavgift er inkludert for alle avgiftspliktige produkter og tjenester.
– Opplysningene omfatter primært kommunene Tromsø og Karlsøy.
– Aller rimeligste kostnadsalternativ for en gravferd innebærer at pårørende kun kjøper kiste hos oss (fra kr 4 500), og ivaretar alle øvrige gjøremål selv.

Kortfattet informasjon om gravferdsstønad
NAV tilbyr to typer stønad – jfr. Folketrygdlovens § 7:

Behovsprøvet gravferdsstønad – inntil kr 24.734 (i 2020)

Dersom enslig avdød har nettoformue mindre enn kr 24.734, er det grunnlag for søknad. Når avdøde etterlater seg ektefelle eller samboer som kan likestilles med ektefelle, er det avdødes og gjenlevendes samlede finansformue som er grunnlag for NAVs vurdering. Dersom avdøde og gjenlevende har finansformue lavere enn kr 49.468, er det grunnlag for søknad. Tilsvarende gravferdsstønad gis til barn under 18 år (uten behovsprøving mot formue).

Stønad til båretransport:

Dersom avdøde må transporteres mer enn 20 km fra dødssted til nærmeste naturlige gravsted (sett i forhold til bosteds-adresse), dekker NAV alle nødvendige transportkostnader – med unntak av en egenandel på kr 2.473 (i 2020).

Les mer om offentlige ytelser under Ytelser ved dødsfall på NAV sine sider. Vi hjelper deg gjerne med søknaden.

Her finner du en oversikt over de fleste av våre produkter med priser.